Účetnictví

Co je to účetnictví

Definic účetnictví je mnoho, zde je pár příkladů. Všechny tyto definice jsou pravdivé.

 • Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.
 • Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech organizace, a to v peněžních jednotkách.
 • Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků činnosti v peněžních jednotkách.

Základním předpisem pro vedení účetnictví je: Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ten nám nařizuje dle

 • §5 – Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, pověřením se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.
 • §6 odst. 3 – Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky, řeší § 29 a § 30
 • §6 odst. 4 – Účetní jednotky jsou povinny sestavovat účetní závěrku, řeší § 18 až § 23b

Druhy účetnictví máme:

1.Jednoduché účetnictví

2.Účetnictví v plném rozsahu (podvojné) – tento druh ZO OSŽ nemusí zajímat

3.Účetnictví v zjednodušeném rozsahu (podvojné)

Jednoduché účetnictví

může vést účetní jednotka dle zákona č. 563/1991 Sb. § 1f, pokud

 • a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 kč,
 • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 kč a
 • d) je současně
  • Spolkem nebo pobočným spolkem,
  • Odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou   organizací nebo   pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
  • Organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací   zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
  • Církví, náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle   zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností
  • Honebním společenstvem.

Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky.

V jednoduchém účetnictví se vedou účetní knihy, kterými jsou

 1. peněžní deník,
 2. kniha pohledávek a kniha závazků,
 3. pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník obsahuje alespoň informace o

 1. peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,
 2. příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,
 3. průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem podle písmene b).
Podvojné účetnictví

Se vede buď v plném rozsahu nebo zjednodušeném rozsahu

V plném rozsahu musí vést všechny účetní jednotky které dle zákona nebo zvláštního právního předpisu nemají-li stanovené jinak.

Účtuje se v těchto knihách:

 1. v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky)
 2. v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),
 3. v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy,
 4. v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle bodu 1 a 2.

Hlavní kniha zahrnuje účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:

 1. zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,
 2. souhrnné obraty strany má dáti a dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc
 3. zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Dle zákona č. 563/1991 Sb. § 9 Odst. 3

Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud dále není stanoveno jinak, může účetní jednotka, pokud:

 • a)tak u příspěvkové organizace rozhodne její zřizovatel, nebo
 • b)je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

§ 9 Odst. 4 písm. b)

Z účetních jednotek podle odstavce 3 písm. b), může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ta účetní jednotka, která je odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací nebo pobočnou mezinárodní odborovou organizací,

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

 • a)sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny
 • b)mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,

Stručně řečeno, vše se účtuje jen v jednom deníku (knize)

Všeobecně

Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví (podvojné) ve zjednodušeném rozsahu je možné vždy k prvnímu dni účetního období (1. ledna). Musí se přejít pokud se přestanou splňovat podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví.

Z účetnictví (podvojného) na jednoduché účetnictví lze pouze za předpokladu že se splňují podmínky a po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období (5 roků)

Doporučení, zvažte vždy případný přechod mezi jednoduchým a podvojným.

Účetní doklady

Jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

 1. označení účetního dokladu,
 2. obsah účetního případu a jeho účastníky,
 3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 4. okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem dle bodu 4
 6. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.

Archivace

neboli úschova účetních záznamů nám nařizuje § 31 a § 32 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

 • Účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • Účetní doklady, účetní knihy, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • Mzdové listy, 30 následujících let po roce, kterého se týkají
 • Pokud se účetní záznam vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve lhůtě stanovené výše, uschovává účetní jednotka tento účetní záznam do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
Sankce – pokuty

Pokuty pro podvojné účetnictví

Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že

 • nevede účetnictví a nesestaví účetní závěrku
  • 6 % hodnoty aktiv celkem
 • vede účetnictví v rozporu, sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti, neuschová účetní záznamy.
  • 3 % hodnoty aktiv celkem

Pokuty pro jednoduché účetnictví

Účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, se dopustí přestupku tím, že

 • nevede jednoduché účetnictví, nesestaví přehledy ve stanoveném rozsahu a neobsahují veškeré údaje
  • 100 000,- Kč
 • vede jednoduché účetnictví v rozporu, neuschová účetní záznamy,
  • 50 000,- Kč